ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบห้องเรียนทั่วไปและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

Administrator

ม.1 เขตพื้นที่บริการ จำนวน 282 คน และนักเรียนทั่วไป จำนวน 70 คน

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

    - สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

ม.1 ความสามารถพิเศษ จำนวน 66 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-12 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2566

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

       - ดนตรีไทย (ทุกประเภท) จำนวน 13 คน

       - วงโยธวาทิต จำนวน 13 คน

       - เครื่องดนตรีสตริง จำนวน 6 คน

       - ด้านขับร้องเพลง จำนวน 2 คน

       - ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) จำนวน 3 คน

       - ด้านนาฏศิลป์ จำนวน 6 คน

        - ด้านกีฬา

          1. กรีฑา จำนวน 10 คน
          2. ว่ายน้ำ จำนวน 3 คน
          3. เปตอง จำนวน 3 คน
          4. ฟุตซอล จำนวน 5 คน

         - ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย (การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หรือการอ่านทำนองเสนาะ) จำนวน 2 คน

         ดูรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษ >> คลิกที่นี่

ม.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 22 คน

    หลักเกณฑ์เฉพาะ
     - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    - นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
    - นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
    - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

    - สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

----------------------------------------------------------------------------------

ม.4 โควต้า นักเรียน ม.3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 403 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ม.4 นักเรียนทั่วไป จำนวน 96 คน (รวมนักเรียนความสามารถพิเศษ 14 คน และเงื่อนไขพิเศษ 5 คน(ถ้ามี) )

     - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

     - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ม.4 ความสามารถพิเศษ จำนวน 14 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-12 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 17 มีนาคม 2566

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

ด้านทักษะดนตรี

    1. ดนตรีไทย (ทุกประเภท) จำนวน 3 คน
    2. วงโยธวาทิต (ทุกประเภท) จำนวน 3 คน

ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)  จำนวน 1 คน

ด้านกีฬา

   1. กรีฑา จำนวน 3 คน
   2. บาสเกตบอล จำนวน 3 คน

ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย(การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หรือการอ่านทำนองเสนาะ) จำนวน 1 คน

 ดูรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษ >> คลิกที่นี่

ม.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 5 คน

    หลักเกณฑ์เฉพาะ
     - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    - นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
    - นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
    - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่

    - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

สมัคร ม.1 และ ม.4 ความสามารถพิเศษ  11-12 มี.ค. 66 คลิกที่นี่

สมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป  11-15 มี.ค. 66 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566