ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

Administrator

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
      - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>คลิกที่นี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้
     1. ดาวน์โหลดใบรายงานตัวจาก https://bit.ly/3mp57g2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
     2. ชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

        ชำระเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 2,000 บาท โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
         - ช่องทางที่ 1 ผ่านทางแอพลิเคชั่น กรุงไทย >>ขั้นตอนชำระเงินผ่านทางแอพลิเคชั่นคลิกที่นี่
         - ช่องทางที่ 2 ผ่านทางเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา >>ขั้นตอนชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทยคลิกที่นี่

     3. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในลิงค์ https://bit.ly/3tvsa2z พร้อมแนบเอกสาร
          3.1 ใบรายงานตัว (ข้อ 1)
          3.2 ปพ1 ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7)

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 3 เมษายน 2565  เวลา 16.30 น.
หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1-3 ในวันเวลา ดังกล่าว โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนและจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565