ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Administrator

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565


  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
     -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)   >>คลิกที่นี่

     -  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)   >>คลิกที่นี่

     -  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ   >>คลิกที่นี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ดาวน์โหลดใบรายงานตัวจาก https://bit.ly/3tH6APX กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
     2. ชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 901-1-82059-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สาขา สงขลา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 10,000 บาท
          - โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP จำนวน 10,000 บาท
          - โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ จำนวน 10,000 บาท
     3. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในลิงค์ https://bit.ly/3J5cZL9 พร้อมแนบเอกสาร
          3.1 ใบรายงานตัว (ข้อ 1)
          3.2 เอกสารยืนยันการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ข้อ 2)

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 น. 
หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1-3 ในวันเวลา ดังกล่าว โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนและจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565