อบรมออนไลน์ วPA

Administrator

อบรมออนไลน์ "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ" วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม WEBEX

บรรยายโดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี


เอกสารประกอบการอบรม
    - กำหนดการ
>>> CLICK
    - รวมเอกสารประกอบการอบรม >>> CLICK
    - ใบกิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้า บนเส้นทางชีวิตครู สู่เป้าหมายในวิชาชีพ >>> CLICK

 

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) >>> CLICK
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
    - ยังไม่มีวิทยฐานะ
>>> CLICK
    - วิทยฐานะครูชำนาญการ >>> CLICK
    - วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ >>> CLICK
    - วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ >>> CLICK
    - วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ >>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565