การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม.1

Administrator

การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง
นักเรียนเลือก เพียง 1  กิจกรรม จำนวนการรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
ยุวกาชาด รับ 175 คน
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รับ 175 คน
เนตรนารี รับ 40 คน

วิธีลงทะเบียนเรียน โดยสแกน QR code เพื่อเลือกกิจกรรมเครื่องแบบ

โดยเลือกหัวข้อ " เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ม.1 เท่านั้น ข้อที่ 2 " คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565