การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ

Administrator

1. ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียน www.woranari.ac.th ภายในวันที่ 25  พฤษภาคม 2564

ดูผลสอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ ความสามารถพิเศษ>> คลิกที่นี่

ดูผลสอบ ม.4 โควต้า ห้องเรียนทั่วไป และ ความสามารถพิเศษ>> คลิกที่นี่

2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มออนไลน์การรายงานตัวเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกทีนี่

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มออนไลน์การรายงานตัวเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิกทีนี่

3. ใบมอบตัวนักเรียน 

ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ทาง https://woranari.ac.th/file/get.php?id=175 และกรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อน จากนั้นอัปโหลดไฟล์ลงในแบบฟอร์มออนไลน์การรายงานตัว

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน

     นักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4

- เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 2,250 บาท

- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,480 บาท

รายการอุปกรณ์การเรียน มีดังนี้

ายการ

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ขนาด

เสื้อพละขาว

250

S,M,L,XL,2XL,3Xl,4Xl,5XL

เสื้อพละสี

250

S,M,L,XL,2XL,3Xl,4Xl,5XL

กางเกงพละ

300

S,M,L,XL,2XL,3Xl,4Xl,5XL

กระเป๋าเป้

250

 

สมุดชุด

280

 

คู่มือนักเรียน

130

 

บันทึกรักการอ่าน

20

 

     รวมทั้งสิ้น 3,730 บาท

5. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

   5.1 ผ่านทางแอพลิเคชั่น กรุงไทย

   5.2 ผ่านทางเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ชำระเงินผ่านช่องทางใดแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ทาง Google Form

ช่องทางที่ 1 ชำระเงิน ผ่านทางแอพลิเคชั่น กรุงไทย Next

  1. กดเข้าแอพลิเคชั่น กรุงไทย Next

  2. กดเมนู จ่ายบิล

  3. กดค้นหาเลข Code: 80755 (โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา) 

  4. กดเลือกโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (80755)

  5. กรอกเลข Ref 1 เป็นเลขประจำตัวสอบที่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

  6. กรอกเลข Ref 2 เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  7. ใส่จำนวนเงินตามที่ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 3,730 บาท

  8. บันทึกช่วยจำ "กรอกชื่อ-สกุล นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก"

*** การจ่ายผ่านทางแอพลิเคชั่น กรุงไทย Next ไม่มีค่าธรรมเนียม ***

ช่องทางที่ 2 ชำระเงิน ผ่านทางเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย (ได้ทุกสาขา)

    1. เข้าธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงาน "ชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา" 

    เลขที่บัญชี 985-4-32637-3 (company code 80755)  

    ประเภท กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จังหวัดสงขลา

    2. กรอกชื่อ - สกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก

    3. กรอกเลข Ref 1 เป็นเลขประจำตัวสอบที่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

    4. กรอกเลข Ref 2 เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

    5. กรอกจำนวนเงินตามที่ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 3,730 บาท

*** การจ่ายผ่านทางเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ขำระค่าธรรมเนียม 10 บาท ***

6. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา (เปิดเป็นชื่อนักเรียน) เพื่อใช้ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

7. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม "การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คลิกที่นี่

8. ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ดำเนินการเตรียมเอกสาร ต่อไปนี้

ส่งที่งานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

    8.1 ปพ.1 ที่จบการศึกษา ฉบับจริง

    8.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    8.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    8.4 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

    8.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา - มารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    8.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อ-สกุล นักเรียน (สำหรับคนที่ยังค้างส่งในแบบฟอร์มการรายงานตัวออนไลน์)

-----------------------------

หากมีข้อสงสัย สอบถามเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัวนักเรียน โทร. 074314415, 074315390, 074311274, 074311258 ต่อ 103 (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน สอบถาม โทร. 074314415, 074315390, 074311274, 074311258 ต่อ 102 (การเงิน) ในวันและเวลาราชการ หรือ 0869586779 (ครูยาริณี)

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566