เอกสารการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1/2564

Administrator

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 1/2564  วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. (online)

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

ระเบียบวาระการประชุม คลิกที่นี่

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 คลิกที่นี่

แบบประเมินการประชุม Conference  ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คลิกที่นี

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565