การสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

        ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น
        บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักเรียน ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษไปแล้วนั้น ดำเนินการ ดังนี้
        1. สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
        2. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ตามจุดลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน ดังนี้
            2.1 ดนตรีไทย วงโยธวาทิต ศิลปะ ทัศนศิลป์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การอ่านทำนองเสนาะ รายงานตัว ณ ลานเฉลิมเกียรติ
            2.2 กรีฑา บาสเกตบอล ว่ายน้ำ รายงานตัว ณ สนามบาสเกตบอล
        3. ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ในการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกประเภทมาเอง เพื่อเลี่ยงการสัมผัส
        4. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่ โรงเรียนกำหนด
        5. โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับและส่งผู้เข้าสอบโดยไม่พักคอย
        6. ในวันสอบโรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหาร
        7. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ กทม./ชลบุรี/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการและเชียงใหม่ ต้องกักตัว 14 วันหรือมีหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงมายืนยัน เว้นแต่นักเรียนมาพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้แล้ว

ประกาศโรงเรียน >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565