ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Administrator

ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง

ตารางเรียน >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565