ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Administrator

แนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงหลักฐานการเข้าอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสงขลา) โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 310 คน

2. นักเรียนทั่วไป รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 77 คน

3. นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรีไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์  (วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ จำนวน 73 คน 

เกณฑ์การทดสอบความสามารถพิเศษ >> คลิกที่นี่

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 24 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

5. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 30 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

6. การสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) จำนวน 60 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

7. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา จำนวน 422 คน

2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป  จากการสอบคัดเลือก จำนวน 106 คน (รวมนักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 16 คน และเงื่อนไขพิเศษ 5 คน (ถ้ามี)) เกณฑ์การทดสอบความสามารถพิเศษ >> คลิกที่นี่

    2.1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน

    2.2 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 26 คน

    2.3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษามลายู - ภาษาเยอรมัน จำนวน 9 คน

    2.4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคม   จำนวน 9 คน

    2.5 ภาษาไทย - สังคม - กีฬา  จำนวน 9 คน

    2.6 ภาษาอังกฤษ - จีน - ญี่ปุ่น - เกาหลี จำนวน 9 คน

    2.7 ธุรกิจ จำนวน 9 คน  

3.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

    3.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

    3.2 ห้องเรียนพิเศษภาษา - ภาษาจีน จำนวน 36 คน    

    3.3 ห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาเกาหลี จำนวน 36 คน

    3.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 คน

สำหรับวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (ดังประกาศ)

ดูประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ >> คลิกที่นี่

สมัครสอบห้องเรียนทั่วไป >> เร็ว ๆ นี้

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565