Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”

Administrator

        ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม งาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา การแนะแนวการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมของครู การแสดงผลงานโครงงาน STEM ของนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงผลงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ และการแสดงบนเวที ตลอดทั้งวัน
        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเวลา 09.00 น. และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขัน มาที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทรสาร 074-312646 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  โดยโรงเรียนที่นำนักเรียนมาร่วมงานและแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับครูและนักเรียน สามารถดูรายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบตอบรับ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์