Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”

Administrator

        ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม งาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา การแนะแนวการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมของครู การแสดงผลงานโครงงาน STEM ของนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงผลงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ และการแสดงบนเวที ตลอดทั้งวัน
        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเวลา 09.00 น. และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขัน มาที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทรสาร 074-312646 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  โดยโรงเรียนที่นำนักเรียนมาร่วมงานและแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับครูและนักเรียน สามารถดูรายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบตอบรับ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562