ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> CLICK

ตารางที่นั่งสอบ

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> CLICK

คำสั่งโรงเรียน >> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.6 แยกตามกลุ่มติว O-Net
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)