ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก ชั้น ม.1

Administrator

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการดังนี้

รายงานตัวและมอบตัว        วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563       

ตามเอกสารชี้แจง ซึ่งจะประกาศในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน

แนวปฏิบัติ และกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ดังประกาศแนบ

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชือเข้ารายงานตัว และมอบตัวตามวันที่กำหนด 

มิฉะนั้น ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศโรงเรียน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565