ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาปีที่ 1  Coming Soon...

- มัธยมศึกษาปีที่ 2  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 3  Click

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มัธยมศึกษาปีที่ 4  Coming Soon...

- มัธยมศึกษาปีที่ 5  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 6  Click

 

การเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์

- ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์  VDO หรือ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

 

รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom -->> Click

** เข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ไม่ได้ -->> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563