ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนตามระดับชั้นของนักเรียน 

ม.1  

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการ English Program, Mini English Program และห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)