งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

Administrator

เรื่อง การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโดยการปฏิบัติภาระงานและการนำเสนอผ่านเฟสบุค (Improvement of Students' Attitude towards French Language Learning Using Tasks and Presentation via Facebook)

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์