ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2562        รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง   09.00 - 16.30 น.

                                    นำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการรับรายงานตัว

                                    ณ ลานเฉลิมเกียรติ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

วันที่ 9 เมษายน 2562        มอบตัว 09.00 น. ณ ลานเฉลิมเกียรติ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

                                    ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์

โดยให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ปพ.1 ฉบับจริง

2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง พร้อมระบุชื่อนักเรียน และบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง ของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชือเข้ารายงานตัว และมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด 

มิฉะนั้น ถือว่า สละสิทธิ์

สำหรับนักเรียน สำรอง หากมีผู้สละสิทธิ์ในแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่งในประกาศนี้

ทางโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จะเรียกบัญชีสำรองตามลำดับในแต่ละแผนการเรียนท้าย ประกาศนี้

ประกาศและรายชื่อ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563