ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ให้นักเรียนที่มีสิทธิืเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2562        ประกาศผล/รายงานตัว   09.00 - 16.30 น.

วันที่ 8 เมษายน 2562         มอบตัว                      09.00 น. (ประชุมผู้ปกครอง)

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชือเข้ารายงานตัว และมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด 

มิฉะนั้น ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศ >> คลิกที่นี่

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ >> คลิกที่นี่

นักเรียนทั่วไป >> คลิกที่นี่

สำรอง >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563