ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ให้นักเรียนที่มีสิทธิืเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2562        ประกาศผล/รายงานตัว   09.00 - 16.30 น.

วันที่ 8 เมษายน 2562         มอบตัว                      09.00 น. (ประชุมผู้ปกครอง)

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชือเข้ารายงานตัว และมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด 

มิฉะนั้น ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศ >> คลิกที่นี่

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ >> คลิกที่นี่

นักเรียนทั่วไป >> คลิกที่นี่

สำรอง >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562