ทำเนียบครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชืพและเทคโนโลยี

1